Aquest blog tracta sobre economia, aeronàutica, història, sociologia i administracions públiques. La seva missió és transmetre el coneixement d'aquestes disciplines a qualsevol persona interessada. La seva visió és que s'assoleixi l'excel.lència en la gestió econòmica. El seu objectiu és compartir dades i informació per a que s'adquireixi el coneixement necessari en la presa de decisions.

Este blog trata sobre economía, aeronáutica, historia, sociología y administraciones públicas. Su misión es transmitir el conocimiento de estas disciplinas a cualquier persona interesada. Su visión es que se alcance la excelencia en la gestión económica. Su objetivo es compartir datos y información para que se adquiera el conocimiento necesario en la toma de decisiones.

This blog is about economy, aeronautical, history, sociology and public administrations. Its mission is to transmit knowledge to anybody interested about these matters. Its vision is to get excellence in economic management. Its objective is to share data and information to obtain necessary knowledge in decisions taking.


Imatge del fons de pantalla - Imagen del fondo de pantalla - Image at bottom of screen : The New Mexico Spaceport Project (http://www.spaceportamerica.com)


22 de noviembre de 2016

Gestió econòmica pública (X). Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)

Aquesta entrada és un moment oportú per tal de tenir present allò que disposa les regles ICAL (Instruccions de Comptabilitat de l'Administració Local). A continuació es presenten aquestes regles, segons l'Ordre HAP/1781/2013, en la seva vessant del model normal.

Regles ICAL model normal


De la mateixa manera que amb l'estat de liquidació del pressupost, el model de l'estat de fluxos d'efectiu no estableix el vincle amb la comptabilitat pressupostària pública. Per aquest motiu, ha calgut buscar les equivalències entre l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i el llibre major de la comptabilitat pública. A continuació, es presenten l'enunciat i la solució de l'estat de fluxos d'efectiu del cas pràctic d'aquesta sèrie:

S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic dels comptes anuals. El resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)

Gestió econòmica pública (IX). Diferències entre el Resultat pressupostari i el Compte de resultats econòmico patrimonial

Aquesta entrada té la seva raó de ser perquè va ser una pregunta que em van realitzar en una prova d'oferta pública d'ocupació: Explica les diferències que hi ha entre el Resultat Pressupostari i el Compte de Resultats Econòmico Patrimonial.

Per tal de respondre a aquesta pregunta, d'una banda, aquesta entrada adjunta l'article teòric Diferencias entre el resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario en el Plan General de Contabilidad Pública, escrit per l'Interventor i Auditor de l'Estat espanyol D. José Manuel Pérez Sainz (2003).De la lectura d'aquest article cal destacar el següent text (p.82):
"Para la determinación del resultado presupuestario del ejercicio únicamente se consideran los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto en vigor (ejercicio corriente), mientras que el resultado económico-patrimonial está afectado también por los ingresos, beneficios, gastos y pérdidas de otros ejercicios."

Això es coneix en comptabilitat com el principi de meritació, (en castellà, principio de devengo). Aquesta menció ofereix l'oportunitat de presentar el "marc conceptual de la comptabilitat pública" establert per l'Ordre HAP/1781/2103. Aquest document, que a continuació es presenta, s'estructura en les següents parts:
1. Imatge fidel dels comptes anuals.
2. Requisits que ha de complir la informació inclosa en els comptes anuals.
3. Principis comptables.
4. Elements dels comptes anuals.
5. Criteris de registre o reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals.
6. Criteris de valoració.

Marc conceptual de la comptabilitat pública


D'altra banda, a continuació, és respon la pregunta d'aquesta entrada aplicant el cas pràctic presentat en les entrades anteriors d'aquesta sèrie.Finalment, s'aplica allò que estableix en José Manuel Pérez Sainz al seu article en el cas pràctic anterior.

Conciliació entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial


Vincle entre el resultat pressupostari i la comptabilitat econòmico patrimonial


Bibliografia
* Pérez Sainz, José Manuel (2003). Diferencias entre el resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario en el Plan General de Contabilidad Pública. Revista española de control externo, 5(14), 77-102.


S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic dels comptes anuals. El resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)

10 de noviembre de 2016

Gestió econòmica pública (VII). Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)

En aquesta entrada de la sèrie gestió econòmica pública comencen les entregues dels casos pràctics dels comptes anuals. Segons l'Ordre HAP/1781/2013:
"Las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad de conformidad con este Plan de Cuentas."

La realització d'aquesta part del cas pràctic, l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos i despeses, ha estat una tasca molt àrdua atesa la dificultat d'enllaçar la gestió comptable amb la gestió pressupostària.

S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic de l'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic del resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)

9 de noviembre de 2016

Gestió econòmica pública (VI). Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)

L'adquisició de coneixements de comptabilitat pressupostària es pot fer mitjançant la teoria i/o la pràctica. Si es vol aprendre per la teoria, llavors recomano la lectura del curs de comptabilitat per a l'administració local de l'EAPC (entrada n. II d'aquesta sèrie). Si es vol aprendre per la pràctica, llavors recomano la lectura i realització dels casos pràctics publicats a Cuadernos de ejercicios de contabilidad pública (Adaptado al PGCP 2010. Orden EHA/1037/2010) realitzats per Isidoro Guzmán Raja i Julio Moreno Aragoneses i publicats per la UNED a l'any 2011.

Extrapolant allò que explica Nathan Rosenberg (1982) respecte de la innovació, crec que la millor forma d'aprendre és fent (learning by doing, learning by using), més que no pas memoritzant. Per aquest motiu presento en aquesta sèrie els enunciats i les solucions dels casos pràctics, per tal que qui vulgui els exerciti. Així mateix, penso que la millor forma d'aprendre és per l'error. He llegit i fet exercicis que no contenen cap error en les seves solucions. Aquest fet no és la vida real. A la vida real, dificilment aconseguirem quadrar-ho tot a la primera. Per aquest motiu, aquests exercicis no estan quadrats i mostren errors que s'han de solucionar. Qualsevol error que hi pugui haver, conscientment o insconscientment, és imputable únicament a la meva persona.

Per tal realitzar el cas pràctic, que es presenta a continuació, vaig necessitar aconseguir la normativa que regula la comptabilitat pública. A tal efecte, el Ministeri d'Economia i Hisenda va publicar al BOE n. 102, de 28/04/2010, l'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprovava el Pla General Comptable Públic (PGCP'2010). Aquesta entrada adjunta el quadre de comptes inclòs en aquest pla. No obstant això, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MHAP) va publicar al BOE n. 237, de 03/10/2013, l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprovava la instrucció del model normal de comptabilitat local. Aquesta ordre modificava el quadre de comptes del PGCP'2010. Aquesta entrada adjunta aquest quadre de comptes del PGCP'2013. El motiu d'això és perquè he hagut d'actualitzar el cas pràctic que es publica en aquesta entrada al PGCP'2013 ja que estava fet segons el PGCP'2010.

PGCP'2010


PGCP'2013


Així mateix, aquesta entrada adjunta les definicions i relacions comptables que estableix l'Ordre HAP/1781/2013. Respecte del contingut d'aquest document cal tenir cura de l'argot que es fa servir. És molt important tenir en compte que:
* quan al text s'escriu abonar con cargo equival a ABONAR AMB CÀRREC = MINORAR = DEUTOR = DEUTE, i
* quan al text s'escriu cargar con abono equival a CARREGAR AMB ABONAMENT = INCREMENTAR = CREDITOR = HAVER.

Definicions i relacions comptables


A continuació presento l'enunciat i la solució del cas pràctic de comptabilitat pressupostària:

Bibliografia
* Guzmán Raja, Isidoro & Moreno Aragoneses, Julio (2011). Cuadernos de ejercicios de contabilidad pública (Adaptado al PGCP 2010. Orden EHA/1037/2010). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. [Prólogo de Enrique Corona Romero, catedrático de contabilidad de la UNED]
* Rosenberg, Nathan (1982). Inside the Black Box: Technology and Economics. Cambridge (UK): Cambridge University Press.


S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic de l'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic del resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)

8 de abril de 2016

Gestió econòmica pública (V). Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució).

A l'hora de realitzar les proves escrites per tal d'accedir a l'administració pública, en qualsevol de les seves modalitats de contractació, per norma general, hi ha dos parts. La primera part correspon a una prova escrita teòrica, la qual consisteix en la resposta d'un qüestionari de preguntes amb, normalment, quatre possibles opcions. Però, cal tenir en compte que la resposta incorrecta descompta un quart de punt. La segona part correspon a una prova escrita pràctica, la qual consisteix en la resolució d'un cas real. Aquesta segona part és la que presento en aquesta entrada.

Quan es preparen aquests tipus de proves, es troben diverses dificultats. Una pot ser trobar el temari que s'inclou a l'annex de la convocatòria. L'altra pot ser trobar exercicis resolts de les proves pràctiques. Per aquest darrer motiu, publico en aquest apartat un cas pràctic real relacionat amb la gestió pressupostària, del temari Tècnic Superior de Gestió, que vaig realitzar en un ens local.

S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic de l'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic del resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)

2 de abril de 2016

Gestió econòmica pública (IV). Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2).

A continuació presento el temari que vaig elaborar, segons l'annex d'una convocatòria pública, de l'oferta de Tècnic Superior de Gestió.

S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic de l'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic del resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)

Gestió econòmica pública (III). Temari tècnic auxiliar de gestió.

A continuació presento el temari que vaig elaborar, segons l'annex d'una convocatòria pública, de l'oferta de Tècnic Auxiliar de Gestió.S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic de l'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic del resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)

Gestió econòmica pública (II). Curs de comptabilitat per a l'administració local.

A continuació presento el curs de comptabilitat per a l'administració local d'accés lliure i en obert a l'EAPC.S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic de l'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic del resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)

Gestió econòmica pública (I). Curs de gestió del pressupost.

En aquesta entrada comença una sèrie de lliuraments amb el títol Gestió econòmica pública. Tal i com indica el títol, es tracten de documents relacionats amb la gestió econòmica de les administracions públiques.

Crec fermament que els organismes públics haurien de ser totalment transparents i facilitar l'accés lliure i sense restriccions (l'OpenCourseWare) de la informació dels comptes públics (la nostra informació) i de com gestionen els escassos recursos. Per tots aquests motius, Internet esdevé el canal més adequat per tal de divulgar el coneixement en obert. La realització de la feina, que presento a continuació, no hauria estat possible sense els documents que hi ha disponibles en obert a Internet. Així mateix, cal destacar l'excel·lent feina de divulgació que realitza l'Escola d'Administració Pública de Catalunya> (EAPC).

Els treballs que es podran visualitzar en aquesta sèrie estan relacionats amb les tasques que he dut a terme per tal de preparar-me per les proves escrites d'accés a les borses de treball de l'oferta pública d'ocupació. Els temaris que presentaré en aquestes entrades fan referència a les següents àrees de la gestió econòmica de les administracions públiques:

* GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
* GESTIÓ COMPTABLE
* COMPTES ANUALS
* ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
* INTERVENCIÓ

A continuació presento el curs de gestió del pressupost d'accés lliure i en obert de l'EAPC.S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic de l'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic del resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)