Aquest blog tracta sobre economia, aeronàutica, història, sociologia i administracions públiques. La seva missió és transmetre el coneixement d'aquestes disciplines a qualsevol persona interessada. La seva visió és que s'assoleixi l'excel.lència en la gestió econòmica. El seu objectiu és compartir dades i informació per a que s'adquireixi el coneixement necessari en la presa de decisions.

Este blog trata sobre economía, aeronáutica, historia, sociología y administraciones públicas. Su misión es transmitir el conocimiento de estas disciplinas a cualquier persona interesada. Su visión es que se alcance la excelencia en la gestión económica. Su objetivo es compartir datos y información para que se adquiera el conocimiento necesario en la toma de decisiones.

This blog is about economy, aeronautical, history, sociology and public administrations. Its mission is to transmit knowledge to anybody interested about these matters. Its vision is to get excellence in economic management. Its objective is to share data and information to obtain necessary knowledge in decisions taking.


Imatge del fons de pantalla - Imagen del fondo de pantalla - Image at bottom of screen : The New Mexico Spaceport Project (http://www.spaceportamerica.com)


22 de noviembre de 2016

Gestió econòmica pública (X). Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)

Aquesta entrada és un moment oportú per tal de tenir present allò que disposa les regles ICAL (Instruccions de Comptabilitat de l'Administració Local). A continuació es presenten aquestes regles, segons l'Ordre HAP/1781/2013, en la seva vessant del model normal.

Regles ICAL model normal


De la mateixa manera que amb l'estat de liquidació del pressupost, el model de l'estat de fluxos d'efectiu no estableix el vincle amb la comptabilitat pressupostària pública. Per aquest motiu, ha calgut buscar les equivalències entre l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i el llibre major de la comptabilitat pública. A continuació, es presenten l'enunciat i la solució de l'estat de fluxos d'efectiu del cas pràctic d'aquesta sèrie:

S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic dels comptes anuals. El resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)