Aquest blog tracta sobre economia, aeronàutica, història, sociologia i administracions públiques. La seva missió és transmetre el coneixement d'aquestes disciplines a qualsevol persona interessada. La seva visió és que s'assoleixi l'excel.lència en la gestió econòmica. El seu objectiu és compartir dades i informació per a que s'adquireixi el coneixement necessari en la presa de decisions.

Este blog trata sobre economía, aeronáutica, historia, sociología y administraciones públicas. Su misión es transmitir el conocimiento de estas disciplinas a cualquier persona interesada. Su visión es que se alcance la excelencia en la gestión económica. Su objetivo es compartir datos y información para que se adquiera el conocimiento necesario en la toma de decisiones.

This blog is about economy, aeronautical, history, sociology and public administrations. Its mission is to transmit knowledge to anybody interested about these matters. Its vision is to get excellence in economic management. Its objective is to share data and information to obtain necessary knowledge in decisions taking.


Imatge del fons de pantalla - Imagen del fondo de pantalla - Image at bottom of screen : The New Mexico Spaceport Project (http://www.spaceportamerica.com)


8 de abril de 2016

Gestió econòmica pública (V). Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució).

A l'hora de realitzar les proves escrites per tal d'accedir a l'administració pública, en qualsevol de les seves modalitats de contractació, per norma general, hi ha dos parts. La primera part correspon a una prova escrita teòrica, la qual consisteix en la resposta d'un qüestionari de preguntes amb, normalment, quatre possibles opcions. Però, cal tenir en compte que la resposta incorrecta descompta un quart de punt. La segona part correspon a una prova escrita pràctica, la qual consisteix en la resolució d'un cas real. Aquesta segona part és la que presento en aquesta entrada.

Quan es preparen aquests tipus de proves, es troben diverses dificultats. Una pot ser trobar el temari que s'inclou a l'annex de la convocatòria. L'altra pot ser trobar exercicis resolts de les proves pràctiques. Per aquest darrer motiu, publico en aquest apartat un cas pràctic real relacionat amb la gestió pressupostària, del temari Tècnic Superior de Gestió, que vaig realitzar en un ens local.

S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic de l'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic del resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)