Aquest blog tracta sobre economia, aeronàutica, història, sociologia i administracions públiques. La seva missió és transmetre el coneixement d'aquestes disciplines a qualsevol persona interessada. La seva visió és que s'assoleixi l'excel.lència en la gestió econòmica. El seu objectiu és compartir dades i informació per a que s'adquireixi el coneixement necessari en la presa de decisions.

Este blog trata sobre economía, aeronáutica, historia, sociología y administraciones públicas. Su misión es transmitir el conocimiento de estas disciplinas a cualquier persona interesada. Su visión es que se alcance la excelencia en la gestión económica. Su objetivo es compartir datos y información para que se adquiera el conocimiento necesario en la toma de decisiones.

This blog is about economy, aeronautical, history, sociology and public administrations. Its mission is to transmit knowledge to anybody interested about these matters. Its vision is to get excellence in economic management. Its objective is to share data and information to obtain necessary knowledge in decisions taking.


Imatge del fons de pantalla - Imagen del fondo de pantalla - Image at bottom of screen : The New Mexico Spaceport Project (http://www.spaceportamerica.com)


22 de noviembre de 2016

Gestió econòmica pública (IX). Diferències entre el Resultat pressupostari i el Compte de resultats econòmico patrimonial

Aquesta entrada té la seva raó de ser perquè va ser una pregunta que em van realitzar en una prova d'oferta pública d'ocupació: Explica les diferències que hi ha entre el Resultat Pressupostari i el Compte de Resultats Econòmico Patrimonial.

Per tal de respondre a aquesta pregunta, d'una banda, aquesta entrada adjunta l'article teòric Diferencias entre el resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario en el Plan General de Contabilidad Pública, escrit per l'Interventor i Auditor de l'Estat espanyol D. José Manuel Pérez Sainz (2003).De la lectura d'aquest article cal destacar el següent text (p.82):
"Para la determinación del resultado presupuestario del ejercicio únicamente se consideran los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto en vigor (ejercicio corriente), mientras que el resultado económico-patrimonial está afectado también por los ingresos, beneficios, gastos y pérdidas de otros ejercicios."

Això es coneix en comptabilitat com el principi de meritació, (en castellà, principio de devengo). Aquesta menció ofereix l'oportunitat de presentar el "marc conceptual de la comptabilitat pública" establert per l'Ordre HAP/1781/2103. Aquest document, que a continuació es presenta, s'estructura en les següents parts:
1. Imatge fidel dels comptes anuals.
2. Requisits que ha de complir la informació inclosa en els comptes anuals.
3. Principis comptables.
4. Elements dels comptes anuals.
5. Criteris de registre o reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals.
6. Criteris de valoració.

Marc conceptual de la comptabilitat pública


D'altra banda, a continuació, és respon la pregunta d'aquesta entrada aplicant el cas pràctic presentat en les entrades anteriors d'aquesta sèrie.Finalment, s'aplica allò que estableix en José Manuel Pérez Sainz al seu article en el cas pràctic anterior.

Conciliació entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial


Vincle entre el resultat pressupostari i la comptabilitat econòmico patrimonial


Bibliografia
* Pérez Sainz, José Manuel (2003). Diferencias entre el resultado económico-patrimonial y el resultado presupuestario en el Plan General de Contabilidad Pública. Revista española de control externo, 5(14), 77-102.


S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic dels comptes anuals. El resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)