Aquest blog tracta sobre economia, aeronàutica, història, sociologia i administracions públiques. La seva missió és transmetre el coneixement d'aquestes disciplines a qualsevol persona interessada. La seva visió és que s'assoleixi l'excel.lència en la gestió econòmica. El seu objectiu és compartir dades i informació per a que s'adquireixi el coneixement necessari en la presa de decisions.

Este blog trata sobre economía, aeronáutica, historia, sociología y administraciones públicas. Su misión es transmitir el conocimiento de estas disciplinas a cualquier persona interesada. Su visión es que se alcance la excelencia en la gestión económica. Su objetivo es compartir datos y información para que se adquiera el conocimiento necesario en la toma de decisiones.

This blog is about economy, aeronautical, history, sociology and public administrations. Its mission is to transmit knowledge to anybody interested about these matters. Its vision is to get excellence in economic management. Its objective is to share data and information to obtain necessary knowledge in decisions taking.


Imatge del fons de pantalla - Imagen del fondo de pantalla - Image at bottom of screen : The New Mexico Spaceport Project (http://www.spaceportamerica.com)


9 de noviembre de 2016

Gestió econòmica pública (VI). Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)

L'adquisició de coneixements de comptabilitat pressupostària es pot fer mitjançant la teoria i/o la pràctica. Si es vol aprendre per la teoria, llavors recomano la lectura del curs de comptabilitat per a l'administració local de l'EAPC (entrada n. II d'aquesta sèrie). Si es vol aprendre per la pràctica, llavors recomano la lectura i realització dels casos pràctics publicats a Cuadernos de ejercicios de contabilidad pública (Adaptado al PGCP 2010. Orden EHA/1037/2010) realitzats per Isidoro Guzmán Raja i Julio Moreno Aragoneses i publicats per la UNED a l'any 2011.

Extrapolant allò que explica Nathan Rosenberg (1982) respecte de la innovació, crec que la millor forma d'aprendre és fent (learning by doing, learning by using), més que no pas memoritzant. Per aquest motiu presento en aquesta sèrie els enunciats i les solucions dels casos pràctics, per tal que qui vulgui els exerciti. Així mateix, penso que la millor forma d'aprendre és per l'error. He llegit i fet exercicis que no contenen cap error en les seves solucions. Aquest fet no és la vida real. A la vida real, dificilment aconseguirem quadrar-ho tot a la primera. Per aquest motiu, aquests exercicis no estan quadrats i mostren errors que s'han de solucionar. Qualsevol error que hi pugui haver, conscientment o insconscientment, és imputable únicament a la meva persona.

Per tal realitzar el cas pràctic, que es presenta a continuació, vaig necessitar aconseguir la normativa que regula la comptabilitat pública. A tal efecte, el Ministeri d'Economia i Hisenda va publicar al BOE n. 102, de 28/04/2010, l'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprovava el Pla General Comptable Públic (PGCP'2010). Aquesta entrada adjunta el quadre de comptes inclòs en aquest pla. No obstant això, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MHAP) va publicar al BOE n. 237, de 03/10/2013, l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprovava la instrucció del model normal de comptabilitat local. Aquesta ordre modificava el quadre de comptes del PGCP'2010. Aquesta entrada adjunta aquest quadre de comptes del PGCP'2013. El motiu d'això és perquè he hagut d'actualitzar el cas pràctic que es publica en aquesta entrada al PGCP'2013 ja que estava fet segons el PGCP'2010.

PGCP'2010


PGCP'2013


Així mateix, aquesta entrada adjunta les definicions i relacions comptables que estableix l'Ordre HAP/1781/2013. Respecte del contingut d'aquest document cal tenir cura de l'argot que es fa servir. És molt important tenir en compte que:
* quan al text s'escriu abonar con cargo equival a ABONAR AMB CÀRREC = MINORAR = DEUTOR = DEUTE, i
* quan al text s'escriu cargar con abono equival a CARREGAR AMB ABONAMENT = INCREMENTAR = CREDITOR = HAVER.

Definicions i relacions comptables


A continuació presento l'enunciat i la solució del cas pràctic de comptabilitat pressupostària:

Bibliografia
* Guzmán Raja, Isidoro & Moreno Aragoneses, Julio (2011). Cuadernos de ejercicios de contabilidad pública (Adaptado al PGCP 2010. Orden EHA/1037/2010). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. [Prólogo de Enrique Corona Romero, catedrático de contabilidad de la UNED]
* Rosenberg, Nathan (1982). Inside the Black Box: Technology and Economics. Cambridge (UK): Cambridge University Press.


S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic de l'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic del resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)