Aquest blog tracta sobre economia, aeronàutica, història, sociologia i administracions públiques. La seva missió és transmetre el coneixement d'aquestes disciplines a qualsevol persona interessada. La seva visió és que s'assoleixi l'excel.lència en la gestió econòmica. El seu objectiu és compartir dades i informació per a que s'adquireixi el coneixement necessari en la presa de decisions.

Este blog trata sobre economía, aeronáutica, historia, sociología y administraciones públicas. Su misión es transmitir el conocimiento de estas disciplinas a cualquier persona interesada. Su visión es que se alcance la excelencia en la gestión económica. Su objetivo es compartir datos y información para que se adquiera el conocimiento necesario en la toma de decisiones.

This blog is about economy, aeronautical, history, sociology and public administrations. Its mission is to transmit knowledge to anybody interested about these matters. Its vision is to get excellence in economic management. Its objective is to share data and information to obtain necessary knowledge in decisions taking.


Imatge del fons de pantalla - Imagen del fondo de pantalla - Image at bottom of screen : The New Mexico Spaceport Project (http://www.spaceportamerica.com)


2 de abril de 2016

Gestió econòmica pública (I). Curs de gestió del pressupost.

En aquesta entrada comença una sèrie de lliuraments amb el títol Gestió econòmica pública. Tal i com indica el títol, es tracten de documents relacionats amb la gestió econòmica de les administracions públiques.

Crec fermament que els organismes públics haurien de ser totalment transparents i facilitar l'accés lliure i sense restriccions (l'OpenCourseWare) de la informació dels comptes públics (la nostra informació) i de com gestionen els escassos recursos. Per tots aquests motius, Internet esdevé el canal més adequat per tal de divulgar el coneixement en obert. La realització de la feina, que presento a continuació, no hauria estat possible sense els documents que hi ha disponibles en obert a Internet. Així mateix, cal destacar l'excel·lent feina de divulgació que realitza l'Escola d'Administració Pública de Catalunya> (EAPC).

Els treballs que es podran visualitzar en aquesta sèrie estan relacionats amb les tasques que he dut a terme per tal de preparar-me per les proves escrites d'accés a les borses de treball de l'oferta pública d'ocupació. Els temaris que presentaré en aquestes entrades fan referència a les següents àrees de la gestió econòmica de les administracions públiques:

* GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
* GESTIÓ COMPTABLE
* COMPTES ANUALS
* ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
* INTERVENCIÓ

A continuació presento el curs de gestió del pressupost d'accés lliure i en obert de l'EAPC.S'han publicat les següents entrades d'aquesta sèrie fins al moment:
I. Curs de gestió del pressupost
II. Curs de comptabilitat per a l'administració local
III. Temari tècnic auxiliar de gestió
IV. Temari tècnic superior de gestió (volums 1 i 2)
V. Cas pràctic de gestió pressupostària (enunciat i solució)
VI. Cas pràctic de comptabilitat pressupostària (enunciat i solució)
VII. Cas pràctic de l'estat de liquidació del pressupost (enunciat i solució)
VIII. Cas pràctic del resultat pressupostari, el balanç i el compte del resultat econòmico patrimonial (enunciat i solució)
IX. Diferències entre el resultat pressupostari i el compte de resultats econòmico patrimonial
X. Cas pràctic dels comptes anuals. L'estat de fluxos d'efectiu (enunciat i solució)